«Наш университет»

Ãëàâíûé êîðïóñ óíèâåðñèòåòà
Ãëàâíûé êîðïóñ óíèâåðñèòåòà
Êîðïóñ ¹ 3 (ÍÈÈ Ëåãìàø)
Êîðïóñ ¹ 6 (Òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò)
Êîðïóñ ¹ 6 (Òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò)
Êîðïóñ ¹ 7 (Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñ&ogr
Îáùåæèòèå ¹ 1
Êîðïóñ ¹ 7 (Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé èíñ&ogr
Ãëàâíûé êîðïóñ (âèä ñçàäè)
Ãëàâíûé êîðïóñ óíèâåðñèòåòà
Ëåêöèîííàÿ àóäèòîðèé
Ëàáîðàòîðèÿ
Ëàáîðàòîðèÿ (ìàñòåðñêèå)
Áèáëèîòåêà
Öåíòð çäîðîâüÿ
Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
Ñïîðòèâíûé çàë
Îáùåæèòèå ¹ 2
Áàçà îòäûõà
Ðåêòîð ñî ñòóäåíòàìè
Ðàáîòà íàä äèçàéíîì
Ëàáîðàòîðèÿ (ìèêðîêîíòðîëëåðû)
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ íà õëåáîçàâîäå
Ïðîåêò çäàíèÿ
Íàøè ñòóäåíòû â ôèíàëå ×åìïèîíàòà ìèðà &i
Ðàáîòû ñòóäåíòîâ
Áàçà îòäûõà
Áàçà îòäûõà
Áàçà îòäûõà
Ãëàâíûé êîðïóñ óíèâåðñèòåòà